Cena hejtmana za společenskou odpovědnost: Kraj Vysočina přijímá přihlášky do soutěže

Staňte se společensky odpovědnou organizací, u které Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností.

uniweb weby

Až do konce ledna 2024 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do sedmého ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Společenská odpovědnost firem označuje takový způsob dobrovolného jednání podniku, který zásadním významem přispívá ke zvyšování důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku. Společensky odpovědné firmy staví na první místo dodržování postupů, které mu přikazují legislativní předpisy, a nad jejich rámec dlouhodobě uplatňují odpovědné, etické chování vůči svému okolí.

Cena hejtmana má regionální charakter a má za cíl zvýšit podvědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku. Ocení úspěchy nejen větších, ale i menších lokálních firem, které ve větší či menší míře pracují s konceptem společenské odpovědnosti.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

a) soukromý sektor (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející především ekonomickou aktivitu):

a.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,

a.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,

a.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,

b) veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:

b.1 obce,

b.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,

b.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty.

Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v letech 2022 – 2023

  • Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.

  • V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů. Udělení Ceny se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.

  • Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

  • Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).

  • Předpokládané vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním společenském odpoledni v dubnu 2024.

Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:

  • Jana Činčárová, úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

  • Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

Zdroj: TZ Kr-Vysocina.cz


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy