MŠMT podporuje posílení pozice sociálního pedagoga

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá potřebu zajištění podpory dětí a žáků i v sociální oblasti, a to zejména u těch ze sociálně znevýhodněného prostředí.

uniweb weby

„Jedním ze dvou strategických cílů nové strategie vzdělávací politiky ČR Strategie 2030+ je snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytné posílení role sociální práce v rámci regionálního školství. Jednou z cest k zajištění těchto činností je i posílení pozice sociálního pedagoga, jejíž zavedení do škol je odbornou veřejností podporováno,“ říká ministr školství Petr Gazdík.

Ministerstvo školství se v současné době nalézt správné nastavení pro ukotvení této pozice na školách.

O pozici sociálního pedagoga se v současné době hovoří v souvislosti s novelizací zákona o pedagogických pracovnících. V této novele však není sociální pedagog zařazen mezi pedagogické pracovníky neřadí.

„Je totiž nutné si uvědomit, že zakotvením jakékoli pozice v zákoně o pedagogických pracovnících dochází pouze ke stanovení kvalifikačních předpokladů pro vykonávání dané pozice, nejde tedy o vznik nároku na tuto pozici nebo úpravu jejího financování,“ upozorňuje ministr Gazdík.

Důvodem nezařazení sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky je podle něj především nedostatek praktických zkušeností s touto pozicí.

„V rámci ministerstva tak bylo rozhodnuto, i s vědomím významu této pozice, věnovat více pozornosti podpoře a nastavení toho, jakou roli by sociální pedagog ve školách měl plnit,“ vysvětluje ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta.

Záměrem MŠMT je podle něj i nadále sociálního pedagoga v rámci zjednodušených projektů hrazených z evropských fondů, tzv. šablon, podporovat, a to i v dalším období v novém operačním programu Jan Amos Komenský. Užší spolupráce se vzdělavateli, školami, Národním pedagogickým institutem (NPI) a MŠMT by měla přinést konkrétnější poznatky o tom, jak by měla být pozice využívána a povědomí o ní i jejím konkrétním obsahu a přínosu.

„Zároveň by byla systematicky poskytována podpora těmto školám při využívání pozice sociálního pedagoga, což by mělo přinést i praktické ověření její pozice a postavení v rámci týmu školy,“ říká Jan Mušuta.

K vyjasnění v rámci praxe škol by nám měl pomoci také výzkum zaměřený na specializované činnosti ve školách, který byl nyní MŠMT zadán v rámci Technologické agentury České republiky, a na jehož základě chce MŠMT systém podpůrného týmu školy důkladně promyslet a případně upravit.

„Předpokládáme, že mohlo dojít taktéž k identifikování a specifikaci činností, které by mohl či měl zastávat právě sociální pedagog. Využívání pozice sociálního pedagoga budeme průběžně vyhodnocovat a na základě těchto podkladů potom případně navrhovat jeho začlenění do pedagogického týmu školy, už s jasně definovaným obsahem činností a případně také plánu na zajištění jeho financování,“ vysvětluje ministr školství.

MŠMT věří, že tímto způsobem dojde jednak k podpoře a propagaci sociálního pedagoga a pochopení jeho významu a role ve školském systému České republiky.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy