Slovenský folklor ve Valašském muzeu v přírodě

Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2021 – jediný menšinový festival u nás, věnovaný slovenské lidové kultuře.

uniweb weby

Jánošíkov dukát z.s., Obec Slovákov v Českej republike, Folklorní spolek Púčik z Brna, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a město Rožnov pod Radhoštěm pořádají v Dřevěném městečku a ve Valašské dědině Valašského muzea v přírodě 7. – 8. srpna 2021 již XXII. 

Za´sˇtitu nad letosˇni´m festivalem prˇevzali predseda U´radu pre Slova´kov zˇiju´cich v zahranicˇi´ Milan Ja´n Pilip a hejtman Zli´nske´ho kraje Radim Holisˇ.

V rozˇnovske´m Drˇeveˇne´m meˇstecˇku a ve Valasˇske´ deˇdineˇ vystoupi´ cˇtrna´ct folklorni´ch souboru° a skupin z Cˇeske´ republiky, ktere´ se veˇnuji´ slovensky´m lidovy´m pi´sni´m, tancu°m a zvyku°m a take´ soubory jiny´ch na´rodnostni´ch mensˇin zˇiji´ci´ch v CˇR.

Vzhledem k soucˇasne´ situaci s celosveˇtovou pandemii´ COVID-19 je tento rocˇni´k prˇizpu°soben tak, aby byly dodrzˇeny obecneˇ za´vazne´ prˇedpisy k ochraneˇ obyvatelstva prˇed dalsˇi´m rozsˇi´rˇeni´m onemocneˇni´ COVID-19 zpu°sobene´ koronavirem SARS-CoV-2.

Cely´ festival zaha´ji´me v sobotu programem deˇtsky´ch folklorni´ch souboru° Zahrajme sa..., tradicˇni´ program Od Tatier k Sˇumave, v neˇmzˇ se prˇedstavi´ soubory z Cˇeske´ republiky, ktere´ uchova´vaji´ a prezentuji´ lidove´ tance, pi´sneˇ a melodie svy´ch prˇedku° – Slova´ku°, a program krajansky´ch slovensky´ch souboru° a za´stupcu° minorit Aky´ kraj, taky´ mrav. V programove´ nabi´dce je i letos Detsky´ dvor – nebo chcete-li male´ kra´tkodobe´ „odkladisˇteˇ“, kde, zati´mco rodicˇe budou sledovat sve´ obli´bene´ programy, jejich deˇti se zabavi´ a mohou se neˇcˇemu prˇiucˇit v deˇtsky´ch di´lnicˇka´ch, ozdobit si trˇeba perni´k, zajezdit si na drˇeveˇny´ch kolobeˇzˇka´ch, anebo zkusit si chodit na chu°da´ch, navi´c zde pro neˇ bude prˇipravena i mala´ sˇkolicˇka tance. Vyvrcholeni´m sobotni´ho dne bude atraktivni´ vecˇerni´ program Dedinka v u´doli´, biele domecˇky – zo Slovenska aj z Moravy, v ktere´m se prˇedstavi´ vybrane´ folklorni´ soubory, muziky a so´listi u´cˇastni´ci festivalu.

V programu festivalu na´vsˇteˇvni´ci tradicˇneˇ najdou take´ za´bavne´ i naucˇne´ porˇady: atˇ uzˇ je to stlouka´ni´ ma´sla, da´le Mala´ sˇkola hry na pasty´rˇske´ hudebni´ na´stroje – na fujaru a pi´sˇtˇalky bude vyucˇovat zna´my´ vy´robce, muzikant a pedagog Drahosˇ Dalosˇ z Lehoty pri Nitre, anebo Mala´ sˇkola tancu° pod vedeni´m tanecˇni´ch pedagogu°.

V nedeˇli se cely´ festivalovy´ mumraj prˇesune do Valasˇske´ deˇdiny mezi chalupy, kde na na´vsˇteˇvni´ky cˇeka´ cela´ rˇada prˇekvapeni´.

I na jarmarku lidovy´ch rˇemesel, ktery´ je neoddeˇlitelnou soucˇa´sti´ festivalu, mohou za´jemci nejen pozorovat mistry lidove´ho rˇemesla prˇi´mo prˇi pra´ci, ale trˇeba si i neˇkterou z cˇinnosti´ sami vyzkousˇet.

Letosˇni´ MFSF Ja´nosˇi´kov duka´t je trochu jiny´, nezˇ jsme byli po dobu uplynuly´ch jednadvaceti let zvykli´. Chceme, aby se lide´ mohli potkat u slovenske´ pi´snicˇky, tance, poslechnout si slovenske´ melodie, ale hlavneˇ v te´to na´rocˇne´ dobeˇ byli na jedinecˇne´m sva´tku slovenske´ho folkloru v pohodeˇ, v dobre´ na´ladeˇ a cely´ festival se jenom usmi´vali.

Festival se kona´ za financˇni´ podpory Ministerstva kultury CˇR, Ministerstva sˇkolstvi´ mla´dezˇe a teˇlovy´chovy CˇR, Zli´nske´ho kraje, Meˇsta Rozˇnov pod Radhosˇteˇm, U´radu pre Slova´kov zˇiju´cich v zahranicˇi´ a Valasˇske´ho muzea v prˇi´rodeˇ v Rozˇnoveˇ pod Radhosˇteˇm.

Vy´znamny´mi partnery jsou Svetove´ zdruzˇenie Slova´kov v zahranicˇi´, Ochranny´ svaz autorsky´, Slovensky´ institut v Praze, Vinarˇstvi´ Nesˇpor, Garmet Rozˇnov pod Radhosˇteˇm, Mle´ka´rna Valasˇske´ Mezirˇi´cˇi´ a Folklo´rna u´nia na Slovensku.

Fotogalerie
Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024